Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

cryingangel
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabiianca biianca
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viageralt geralt
cryingangel
2537 f9bb 500
cryingangel
1951 d726
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog viaagp agp
cryingangel
7264 fc41
cryingangel
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaeternaljourney eternaljourney
cryingangel
7338 7bfe 500
Reposted fromoll oll viabuffyrulez buffyrulez
cryingangel
1959 f698 500
Reposted fromfoodislove foodislove viamaryjanejanis maryjanejanis
8708 28c0
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamaryjanejanis maryjanejanis
cryingangel
4796 b2d5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatrele-morele trele-morele

August 19 2017

cryingangel
cryingangel
NOOOOOOT!
Reposted fromgruetze gruetze viadobry dobry

August 14 2017

cryingangel
7598 2225
cryingangel
2664 1db1
Colorful Ilulissat, Greenland 
Reposted fromrol rol viadzony dzony
cryingangel
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viadzony dzony
cryingangel
6117 c183
cryingangel
3621 8ea9 500
cryingangel

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

cryingangel
Reposted frombluuu bluuu viakechness kechness
cryingangel
7619 f28d
Reposted fromtaSowa taSowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl